Povinně zveřejňované informace

 

1. Název  

Obec Staňkovice

 

2. Důvod a způsob založení  

Obec Staňkovice (dále jen obec) vznikla, s účinností k 1.1.1992, jako územní samosprávná jednotka podle § 11 a 70a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 436/1991 Sb. a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec vykonává svou funkci podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

 

Zastupitelstvo obce:                             

 • Ing. Marek Justa - starosta obce
 • Miloslav Doležal - místostarosta obce
 • Mgr. Pavel Černý - člen zastupitelstva
 • Vladislav Margetín - člen zastupitelstva
 • Jaroslav Cibulka - člen zastupitelstva
 • Iva Miláčková - člen zastupitelstva
 • Jakub Effenberger - člen zastupitelstva

 

Kontrolní výbor:                                    

 • Mgr. Pavel Černý – předseda
 • Jakub Effenberger - člen
 • Iva Miláčková – člen

Finanční výbor:                                     

 • Vladislav Margetín – předseda
 • Tereza Effenbergerová – člen
 • Jaroslav Cibulka – člen

 

4. Kontaktní spojení                           

Staňkovice 44
41201 Litoměřice
Telefon:  +420 416 791 196
               +420 731 434 101
E-mail:    ou.stankovice@seznam.cz
WWW:    http://www.oustankovice.cz
ID Datové schránky: fzdbu74

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Staňkovice
Staňkovice 44
412 01  Litoměřice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Staňkovice
Staňkovice 44
412 01  Litoměřice

4.3 Úřední hodiny

po předchozí domluvě

4.4 Telefonní čísla

+420 416 791 196
+420 731 434 101

4.5 Čísla faxu

4.6 Adresa internetové stránky

http://www.oustankovice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

ou.stankovice@seznam.cz

4.8 Další elektronické adresy

ou.stankovice@seznam.cz

 

5. Případné platby lze poukázat 

6. IČ  

44224869

  

7. DIČ                                                  

obec není plátcem DPH

 

8.   Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Územní plán obce Staňkovice

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet obce Staňkovice 2024

8.3 Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023

8.4 Rozpočtové opatření  

Rozpočtové opatření č.8/2023

Rozpočtové opatření č.1/2024

Rozpočtové opatření č.2/2024

Rozpočtové opatření č.3/2024

Rozpočtové opatření č.4/2024

Rozpočtové opatření č.5/2024

 8.5 Závěrečný účet obce

Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření za rok 2020

Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření za rok 2021

Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření za rok 2022

Zpráva z konečného přezkoumání hospodaření za rok 2023

 

9. Žádosti o informace

Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Formulář písemné žádosti naleznete pod bodem 12. Formuláře a můžete jej doručit elektronicky na adresu ou.stankovice@seznam.cz nebo poštou na adresu: Obecního úřadu Staňkovice.

Z písemné žádosti by měly být patrné zejména tyto informace:

 • celé jméno, datum narození a adresa místa trvalého pobytu žadatele
 • komu je žádost určena
 • jaká konkrétní informace je požadována

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

Odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

12. Formuláře

Formulář pro žádost o poskytnutí informací - VZOR

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace - VZOR

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV 

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Místní předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č.1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Obecně závazná vyhláška č.1/2021 o místním poplateku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Důležité zákony a vyhlášky

14.2 Vydané právní předpisy

viz. 14.1

 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací  

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

 

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Zobrazit na mapě

Obec Staňkovice na Mapy.cz

Obec Staňkovice na Google mapách

Jízdní řády autobusů

Dopravní společnost Ústeckého kraje