ÚDAJE O PLATNÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI

 

1. Informace o vydaném územním plánu Staňkovice

Dne 5. 5. 2016 vydalo Zastupitelstvo obce Staňkovice Územní plán Staňkovice formou opatření obecné povahy. Následně bylo veřejnou vyhláškou zveřejněno oznámení o jeho vydání.

Územní plán nabyl účinnosti dne 24. 5. 2016 a v souladu s ust. § 165 odst. (1) je uložen na obci a dále na stavebním úřadě a úřadě územního plánování Městského úřadu v Litoměřicích a na Krajském úřadě Ústeckého kraje.

Základní údaje - územní plán obce Staňkovice na správním území obce vymezeném jediným katastrálním územím, kterým je k.ú. Staňkovice:

  • stanoví základní koncepci rozvoje obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny s návrhem ploch lesních a koncepci veřejné infrastruktury,
  • vymezil zastavěné území a zastavitelné plochy,
  • nenavrhuje žádné nové plochy pro výstavbu rodinných domů a jako hlavní prioritu stanovuje obnovu a rekonstrukci stávajících objektů s možností využít pro případnou výstavbu plochy několika zbořenišť,
  • vymezil veřejně prospěšná opatření a nevymezil žádné veřejně prospěšné stavby.

Vydaná územně plánovací dokumentace se v souladu s ustanovením § 165 odst. (2) stavebního zákona zveřejňuje na webových stránkách obecního úřadu  http://www.oustankovice.cz. Do vydané územně plánovací dokumentace a její dokladové části lze nahlížet na zdejším úřadě, a to vždy v úředních hodinách zveřejněných na webových stránkách obce.

2. Vydaný územní plán obce Staňkovice

01_Základní členění území

02_Hlavní výkres

03_VPS

04_Koordinační výkres

05_ZPF

06_Širší vztahy

UP_Staňkovice - text

 

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

slider

Zobrazit na mapě

Obec Staňkovice na Mapy.cz

Obec Staňkovice na Google mapách

Jízdní řády autobusů

Dopravní společnost Ústeckého kraje